Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

ЦИГАНСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК

„Циганско-българският речник“ на Илия Ангъчев е първият цялостен, изчерпателен и обемен речник на един от многото ромски езици и диалекти, разпространени у нас. В него са събрани 10 000 думи и словоформи, част от които са модифицирани от български, турски, гръцки и други езици. В речника са включени значителен брой съчетания и изрази, отразяващи спецификата на циганския и българския език, както и цели фрази, което надхвърля стандартните за един речник семантични гнезда.
Говорът, не който е базиран трудът на Илия Ангъчев, има голямо значение както като средство за общуване сред съществена част от ромския етнос у нас, така и като съсловен език на една цяла социална прослойка на международно ниво.

Ромската жена - пространства и граници в живота и

Думи за границите, ограниченията и свободата – размисъл и прозрение, изтъкани от изящно слово за житейската участ на героите в повестта.

Циганите/ ромите в България - джендър отношения

При циганите, живеещи от столетия заедно с другите етноси в българските земи, най-дълго се запазват патриархалните отношения в семейството. В тях водещата роля е на бащината власт, отрежда се почетно място на старостта, символ на мъдрост и богат житейски опит, а в постоянния контакт между стари и млади става пълноценната социализация на подрастващите. Мъжката доминация има особено място в психологическя и историческия контекст на традиционното общество, а ролята на жената, ограничена в рамките на дома и семейството, е да го слуша и да му се подчинява.

Пламък. Бр. 7-8 / 2005

Книжката на списание ”Пламък”, посветена на ромската тема (ромското битие, проблеми, включване, творчество) е замислена отдавна, но като че ли излизането и тъкмо сега ”улучи” най-подходящия момент, когато много се говори, пише и дава за подпомагането и интегрирането на ромското население в обществото ни, а по места някои случаи, достатъчно известни, предизвикаха тревога и напрежение.
Този брой откроява художествени факти, които видимо сме подминавали и подценявали. Той събра и експонира усилията на значителна част творци от ромски произход, които практически осъществяват това съвместяване в духовен, професионално-творчески и дори социален план. Сътвореното от тях закономерно трябва да се влее в многоцветието на българския живот и култура.
Достатъчно е да споменем примера със стиховете и поемите, които ни остави Усин Керим. Всички творци от неговото поколение пазят добър и дружески спомен за него, за виталната му поезия, останала като характерен знак и влог в общото им трудене за развитието на литературата ни.

Цигански видения

Стихосбирката „Цигански видения” печели първа награда за поезия на президента на Република Италия през 2002 г.
Текстовете са написани на ромски-ерлийски (софийски) диалект, употребяван и по насоящем.
За улеснение на четенето на ромски език (на кирилица) избегната е употребата на съпътстваща и допълваща буква „х“. Думите в текста написани с двойна буква, като „пп, тт, кк, чч“ се четат с удължено произнасяне за подчертаване на ударението, като например: ккер (къща), ппув (земя), ччури (нож), ттар (кътник) и др.
Думи написани с буква „ьо“, се четат като в българските думи с буква „ьо“.
приложени са думи употребявани в днешния говор на софийските роми-ерлии, както и автентични, забравени и отпаднали от употреба думи от ромския език.
За предпочитане е: Думи с универсално значение, ползвани в световната езикова употреба (както и дадени български думи) да се запазят в употребата и в ромския език. Например: ТВ, интернет, компютър и др., които получават съответното окончание и ударение, ако се наложи в образуване на изречение.

Ромско - Македонски Речник

И ангелите плачат

Close Menu