Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ

ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ

Плащането на данъците и таксите е израз на отношението ни на активни граждани, които искат града и страната ни да се развиват и да ни осигуряват по-добра среда за живеене.

 

КОЙ ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ВНАСЯ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ СИ?

 

Физическите лица, придобили доходи от:

 • трудови правоотношения;
 • друга стопанска дейност;
 • наем или от друго възмездно предоставяне на имущество;
 • прехвърляне на права или имущество;
 • доходи от други ИЗТОЧНИЦИ.

 

 

КОЙ ПЛАЩА ПАТЕНТЕН ДАНЪК?

 

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности, при условие че:

 1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв.
 2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

  

 

 

КОЙ ДЪЛЖИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ?

 

 • За недвижими имоти-собствениците или ползвателите им
 • За наследствата- наследниците. Не плащат данък върху наследството съпругът, децата, внуците, правнуците и родителите на починалия;
 • За данък върху даренията – получателят на дарението. Не плащат данък върху дарението съпругът, децата, внуците, правнуците и родителите на починалия. Плащането на данъците и таксите е израз на отношението ни на активни граждани, които искат града и страната ни да се развиват и да ни осигуряват по-добра среда за живеене.
 • За данък при възмездно придобиване на имущество – купувачът;
 • За данък върху превозните средства собственикът на автомобила;
 • За патентен данък – лицата, които извършват определени в закона дейности- 0 За туристически данък- плащат го лицата, които предлагат подслон.

 

 

КАКВИ ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПЛАЩАМЕ?

 

 1. Данък върху доходите на физическите лица
 2. Данък върху недвижимите имоти;
 3. Данък върху наследствата;
 4. Данък върху даренията;
 5. Данък при възмездно придобиване на имущество;
 6. Данък върху превозните средства;
 7. Патентен данък;
 8. Туристически данък;

Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци – от собствениците или ползвателите на имота;

6) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за технически услуги;

д) за административни услуги;

е) за откупуване на гробни места;

ж) за притежаване на куче.

 

 

 

КЪДЕ ДЕКЛАРИРАМЕ И ПЛАЩАМЕ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ СИ?

 

Декларациите се подават:

 • лично в офис на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или по пощата с обратна разписка.

Вижте адресите и пощенските кодове на офисите на НАП или на място в 414

пощенски станции, където служител на „Български пощи“ ще ви издаде входящ номер.

 • по Интернет с електронен подпис.
 • Данъкът се плаща по банков път.

 

 

КЪДЕ ДЕКЛАРИРАМЕ И ПЛАЩАМЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ?

 

В данъчни бюра към общините или кметствата по райони в големите градове.

 

 

КОГА ПЛАЩАМЕ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА СИ?

 

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху

доходите на физическите лица е до 30 април на следващата календарна година. Срокът за внасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък за довнасяне е същият.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 1. за първото тримесечие -до 31 януари;
 2. за второто тримесечие -до 30 април;
 3. за третото тримесечие -до 31 юли;
 4. за четвъртото тримесечие -до 31 октомври.

 

 

КАК ДА ПЛАТИМ ДАНЪЦИТЕ СИ?

 

За да платим данъците си, трябва първо да ги декларираме, като попълним и подадем декларация по образец, различен за различните данъци.

Данъците задължително плащаме по банков път.

 

 

 

 

 

КОЛКО ПЛАЩАМЕ ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСИ?

 

 

 1. Данък върху доходите на физическите лица – 10 % от дохода;
 2. Данък върху недвижимите имоти – от 0, 1 д о 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, определена от общината;
 3. Данък върху наследствата – за братя и сестри и техните деца- от 0,4 д о 0,8 % за наследствен дял н а д 250 000 лв.; за други лица – от 3,3 д о 6,6 % за наследствен дял над 250 000 лв.;
 4. Данък върху даренията – от 0,4 д о 0,8 % – при дарение между братя и сестри и техните деца; от 3,3 д о 6,6 % – при дарение между други лица;
 5. Данък при възмездно придобиване на имущество – от 0, 1 до 3 % върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност;
 6. Данък върху превозните с р е д с т в а – определя се с Наредба на общински съвет;
 7. Патентен данък – определя се с Наредба на общински съвет;
 8. Туристически данък – определя се с Наредба на общински съвет;

Размера на таксите е различен и се определя от общинския съвет.

 

ВАЖНО!!!

 

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация

В срок до 30 април по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне п о годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срок до 10 февруари.

Който не подаде декларация за придобит имот, не я подаде в срок , както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне н а данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10д о 400 лв. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, с е наказва с глоба от 50 до 200 лева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ

 

Осигуровките са суми, които сме длъжни да внасяме в бюджета, съобразно доходите си, за да имаме право да получим обезщетение в случаи на болест, безработица, майчинство, старост и др.

 

 

КОЙ ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ВНАСЯ СОЦИАЛНИ  ОСИГУРОВКИ?

 

 • Работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата;
 • свободните професии – счетоводители, адвокати, занаятчии и др. самоосигуряващи се;
 • държавните служители и служителите от съдебната система;
 • военнослужещите, полицаите, служителите в затворите;
 • членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;
 • лицата, които работят по втори или допълнителен трудов договор;
 • управителите на търговски дружества, едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите и др.;
 • работодателите;
 • регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.

 

 

 

 

КОИ СА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА?

 

 1. Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия – нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти, тези които плащат патентен данък и не са еднолични търговци, дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, лицата регистрирани като упражняващи занаятчийска дейност;
 2. Лицата, работещи като еднолични търговци (ЕТ), собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица -членове на граждански дружества / ДЗЗД/;
 3. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.

 

 

 

 

КАКВИ ВИДОВЕ ОСИГУРОВКИ ВНАСЯМЕ?

 

 1. Във фонд „Общо заболяване и майчинство“ за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
 2. Във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт
 3. Във фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
 4. Във фонд „Безработица“ за безработни.

 

 

 

КАКВИ ПРАВА НИ ДАВАТ ВНЕСЕНИТЕ ОСИГУРОВКИ?

 

 • Да получим съответно обезщетение при настъпване на събития или обстоятелства, които ни поставят във временно затруднение, което ни пречи да работим.
 • Да получим от осигурителя си безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход:
 1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения -в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението;
 2. по наше или на наш представител искане -в 14-дневен срок от искането.
 • При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ в общ размер две минимални работни заплати и на наследствена пенсия.
 • Да получим парични помощи за профилактика и възстановяване след болест;
 • Да получим парични помощи за помощно -технически средства, свързани с увреждането, ако имаме такова.

 

 

 

КЪДЕ ПЛАЩАМЕ ОСИГУРОВКИТЕ СИ?

 

 • В Териториалните поделения на НАП -на касата или по банков път, ако сме

самоосигуряващи се лица.

 • По банков път –удържани от работодателя ни авансово, при изплащане на възнаграждението ни.

 

 

 

 

КЪДЕ МОЖЕ ДА ПРОВЕРИМ ОСИГУРОВКИТЕ СИ?

 

Всички внесени осигуровки могат да бъдат видяни на интернет сайта на НОИ -https:/ /socialsecurity. nssi.bg/

Паролата за сайта се получава лично срещу документ за самоличност в териториалните офиси на НОИ по местожителство.

 

 

КОГА ПЛАЩАМЕ ОСИГУРОВКИТЕ СИ?

 

 • Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.
 • Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица се внасят при изплащане на дължимото  възнаграждение. Когато  възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са  начислени, осигурителят внася  осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до  края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
 • Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 1 О-о число на месеца, следващ  месеца, за който се дължат.
 • Осигурителните вноски за лицата, които не работят договор, на се трудов внасят от осигурителя до 10-о число на  месеца, следващ  месеца на изплащане на възнаграждението.

 

КАК ДО ПЛАТИМ ОСИГУРОВКИТЕ СИ?

 

 • Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им задължителните осигурителни вноски, като ползват единния идентификационен код.
 • Осигурителите внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по  съответната сметка на държавното  обществено осигуряване и на  допълнителното задължително пенсионно осигуряване при изплащане или начисляване на трудовите възнаграждения, включително за авансови плащания. Дължимите осигурителни вноски за плащания при прекратяване на осигуряването или при отпуск извън редовното плащане на заплати или аванс се внасят заедно с първите следващи дължими осигурителни вноски.
 • Осигурителите, които нямат банкова сметка, внасят осигурителните вноски в брой  в банките и в пощенските клонове и станции по съответната сметка на държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
 • Частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс. Всички плащания са придружени от декларация, която се подава от вносителя на осигуровките.

 

КАК СЕ ИЗДАВА ОСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ?

 

Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се издават от съответното териториално поделение на НОИ по постоянен адрес или адрес на регистрация на дружеството, чрез което провеждат осигуряването си. Самоосигуряващите се сами трябва да се обърнат към териториалното поделение на НОИ за издаване на осигурителна книжка, като за целта е необходимо да представят:

 1. Документ за самоличност;
 2. Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице.

 

 

 

КАК С Е ЗАВЕРЯВА ОСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА НА САМООСИГУРЯВАЩО С Е ЛИЦЕ?

Заверяването на книжките се извършва по постоянен

чардерзе с или адрес на регистрация на дружеството, което самоосигуряващият се провежда

осигуряването си, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Осигурителните книжки се заверяват при прекратяване на осигуряването или по искане на самоосигуряващия се за всяка календарна година до изтичане на следващата година. Самоосигуряващите се сами попълват страниците на осигурителните си книжки

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от ревизор. Заверяването се извършва, когато са изпълнени следните условия:

– Да са внесени авансовите осигурителни вноски за всеки месец от периода на дейността;

-Да са подадени данните с декларация за внесените авансови вноски;

– Да са внесени окончателните осигурителни вноски, когато такива се дължат.

 

 

КОЛКО ВНАСЯМЕ ЗА ОСИГУРОВКИ?

 

Размерите н а осигурителните вноски с е внасят във фондовете на държавното обществено

осигуряване, в процент от брутното възнаграждение, както следва:

 1. 17,8% за ф о н д „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещи при условията н а 1 или 11 категория труд – 20,8% и
 2. 12,8% за ф о н д „Пенсии“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещи за условията н а 1 или 11 категория труд – 15,8%;
 3. 3,5% за фонд “ Общо заболяване и майчинство“;
 4. 1 % за фонд „Безработица“;
 5. от 0,4 д о 1, 1 % за фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ !!!

Наказва с е с глоба от 100 д о 2000 лв. лице, което:

 1. не внесе осигуровките си в срок ;
 2. не изплати в срок обезщетение ;
 3. не подаде в срок декларация за оповестяване н а обстоятелства.

Наказва се с глоба от 500 лв. лице, което състави документ с невярно съдържание или предостави неверни данни, с цел неоснователно получаване н а осигурителни

 обезщетения.

Вашият коментар

Close Menu