Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Есенно тържество в ДГ Митко Палаузов – гр. Ракитово – Партньор по проекта Празник на тиквата в ДГ Малина Тодорова – гр. Ракитово – Партньор по проекта Съвместни изяви в клубове по интереси създадени по Дейност 6 „Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност“ по проекта, както и Дейност 1 Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин. Насърчаване общуването и съвместните изяви в детските градини между деца от различните етноси, спомогане съхраняването и развиването на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Чрез работа в клубове по интереси, ориентирани към различни изкуства, децата ще развият по-лесно умения, които да подобрят общуването с връстниците им от други общности, също така ще придобият знания в различни сфери на живота, социални умения и ценности, и ще ги предразположи да се чувстват равноспоставени на базата на техните таланти и заложби. Детските градини на територията на община Ракитово не разполагаха с необходимото оборудване и обзавеждане, канцеларски материали и учебни пособия, театрални костюми и дрехи, музикални инструменти, спортни пособия за изпълнение на дейностите по проекта и създаване на творческа среда и благодарение на участието им като партньори в Проект BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C01 „За по-добър живот в община Ракитово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейските структурни и инвестиционни фондове е осигурена подходяща образователна среда, чрез която децата изразяват стоите силни страни, придобиват нови знания, развиват умения и се установяват толерантни взаимоотношения между децата от различните етнически групи, както и интеграция на децата чийто език не е български в образователната система. Придобиване на умения и навици за пълноценно участие в речовото общуване. Социализация и активизация на речовото общуване в ранна детска възраст. 

Close Menu