Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Посредник в процеса на осигуряване на здравна услуга на представители на уязвими малцинствени групи.

ЗДРАВЕН МЕДИАТОР МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЦЕ, КОЕТО Е:

  • завършило средно образование;
  • завършило специализиран курс за здравен медиатор одобрен от Министерство на здравеопазването или притежава диплома (сертификат) от Медицински колеж;
  • запознато със здравното, социалното законодателство и  съответните политики на Р .България

Владеенето на ромски/ турски език е препоръчително.

КАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИМА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР?

1)        Работа с клиенти:

– Запознаване и формулиране на проблема;

Оценка на затрудненията за достъп до съответните услуги и разработване но план за робота по случая.

2)         Подпомагане но процеса на достъп до услуги в сферата но здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ:

– Помага (придружава, информира, разяснява) при контактите между личния лекар и/ или други медицински специалисти и пациента;

Извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки.

3)         Помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса (НЗОК):

– Здравният медиатор предоставя информация за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК, и помага при попълването на нужната документация;

– Информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента.

4)         Помощ при комуникациите с Отдела за социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация:

– Медиаторът осигурява информация за функционирането на тези институции и улеснява достъпа на клиентите до тях;

– Медиаторът сезира съответните институции за нарушени права (детски, социални и правата на човека).

5)         Здравно образование и профилактика на населението:

– Консултира гражданите по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве;

– Обяснява ползата от ваксинациите и имунизациите;

Съветва по отношение на принципите на обща хигиена и основните здравни проблеми;

  • Предоставя информация и материали за здравословен начин на живот;
  • Работи съвместно с РИОКОЗ и РЦЗ, и съдейства при изпълнение на програмите им.


КЪДЕ РАБОТЯТ ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ?

Те работят сред общността. Контактите на медиатор в определено населено място може да намерим на www.zdravenmediator.net. Здравните медиатори са назначени на трудови договори към общините. Не всички общини имат здравни медиатори.


КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ?

Когато имаме нужда от помощ и съдействие!

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ УСЛУГИТЕ НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР?

Няма специални процедури или документи. Ако имаме нужда от помощ и съдействие се обръщаме директно към медиатора и споделяме проблема си.

 

КОЛКО ПЛАЩАМЕ ЗА УСЛУГИТЕ,ПРЕДОСТАВЕНИ НИ ОТ ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР?

Помощна и съдействието на здравния медиатор са безплатни!

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за здравното осигуряване;

Закон за здравето;

Закон за лечебните заведения;

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина Закон за храните;

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки;

Закон за медицинските изделия;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по здравна информация;

Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за трансплантация“;

Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве;

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ;

Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;

Наредба за изменение и допълнение на  Наредба№З8 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично; Наредба№38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично;

Наредба No 48 от 9 септември 2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации;

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Вашият коментар

Close Menu