Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
ЗДРАВЕ

ЗДРАВЕ

Здравето ни дава възможност да живеем пълноценно – да учим, да работим, да изпитваме удовлетворение от живота. Нашето здраве е защитено от закона и ние имаме здравни права. Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, финансирани от републиканския бюджет и от общинските бюджети, които са свързани със:

 • медицинска помощ при спешни състояния;
 • стационарна психиатрична помощ;
 • осигуряване на кръв и кръвни продукти;
 • трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 • задължително лечение и/или задължителна изолация;
 • експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
 • заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
 • медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.

ЛИЧЕН ЛЕКАР

Личният лекар е общопрактикуващ лекар, който има договор със Здравната каса и ни осигурява 24 часова целегодишна непрекъсната медицинска грижа.

КОЙ ИМА ПРАВО НА ЛИЧЕН ЛЕКАР?

Всяко лице, което е с непрекъснати здравноосигурителни права, т.е внася редовно вноската си за здравно осигуряване.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР?

 • Безплатна медицинска помощ;
 • Профилактичен преглед – веднъж годишно. Той включва следните дейности: клиничен преглед, лабораторни изследвания на кръв и урина, попълване на анкетна карта и др.
 • Направления за специализирани изследвания, като холестерол, триглицериди и НDL-холестерол и др.
 • Първа здравноосигурителна книжка.
 • Медицинско досие, където да е описана историята на нашето здравно обслужване.
 • Направление за преглед от лекар с определена специалност /вътрешни болести, ортопед, акушер-гинеколог, уролог и др./ Направлението е валидно за срок от един месец от датата на издаването му.
 • Информация кои болници по какви специалности работят със здравната каса и предоставят безплатно лечение.
 • Информация дали подлежим на лечение в болница или при лекар специалист.
 • Следните документи: извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие;  медицинско направление за курортно лечение; медицинско направление за превозване на починал в друго населено място медицинско направление за социални грижи; препис от медицинско досие за съда и прокуратурата;  талон за здравословното състояние и талон за проведени профилактични прегледи на деца и ученици до здравните кабинети в детски заведения и училища;  болничен лист за временна неработоспособност или предписание за трудоустрояване;  медицинско свидетелство за постъпване на работа;  направление за хоспис;  медицинско свидетелство за приемане в детски и учебни заведения;  медицински свидетелства на участници в спортни състезания;  медицинско удостоверение за детски и учебни заведения при отсъствие по медицински показания;  съобщение до ЕСГРАОН за смърт;  медицинска бележка на дете (ученик), че не е в контакт със заразно болни; медицинско свидетелство за осиновяване на дете медицинско свидетелство за сключване на граждански брак;  здравна книжка на работещите в детски и хранителни заведения

КЪДЕ ИЗБИРАМЕ ЛИЧЕН ЛЕКАР?

В населеното място, където е адресната ни регистрация по лична карта. Ако пребиваваме  в друг град:

 • за срок до един месец – медицинска помощ можем да получим от всеки общопрактикуващ лекар.
 • за срок от един до пет месеца – трябва да направим временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта закупуваме от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще ни обслужва за периода на пребиваването ни на новото място.

КОГА ИЗБИРАМЕ ЛИЧЕН ЛЕКАР?

Избор на личен лекар можем да направим по всяко време

КОГА СМЕНЯМЕ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР?

От 1 до 30 юни или от 1 до З 1 декември  всяка календарна година, ако не сме  доволни от услугите му или поради други причини. При промяна на настоящия адрес лицето има право на нов избор на лекар, без да спазва определените годишни срокове.

КАК ИЗБИРАМЕ ЛИЧЕН ЛЕКАР?

Всеки пълнолетен член на семейството има право да избере сам личния си лекар. За децата до 18 години, изборът се осъществява от техните родители. Записването при общопрактикуващ лекар/  ОПЛ, личен лекар, семеен лекар, Джи-пи/ става с регистрационна форма за първоначален избор, която се получава безплатно от деловодството на РЗОК.

КАК СМЕНЯМЕ ЛИЧЕН ЛЕКАР?

– Попълваме същата форма и я предоставяме на новия лекар, заедно със здравноосигурителната книжка. Можем  да бъдем обслужени от новия лекар от деня

на попълване и подписване на формата. Не е необходимо да уведомяваме досегашния си ЛИЧЕН ЛЕКАР ЗА ИЗВЪРШЕНАТА СМЯНА

КОЛКО ПЛАЩАМЕ ЗА ЛИЧЕН ЛЕКАР?

През 2019 г. здравноосигурените пациенти заплащат потребителска такса в размер на 2, 90 лв. Потребителската такса при посещение на лекар за пенсионерите е 1 лв.

Лицата, освободени от потребителска такса лица са:

 • Лица със заболявания, определени по списък към НРД;
 • Малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;
 • Неработещи членове на семейството, регистрирани в Бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение;
 • Пострадали при/или по повод на отбраната на страната;
 • Ветерани от войните, военноинвалиди;
 • Задържани под стража или лишени от свобода;
 • Социално слаби, получаващи помощи според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица, настанени в домове за социални грижи;
 • Медицински специалисти (завършили медицински училища);
 • Пациенти със злокачествени новообразувания;
 • Бременни и родилки до 45 дни след раждането;
 • Здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с тежка степен на намалена работоспособност, съгласно „Наредба за медицинска експертиза на работоспособността“/ обн. ДВ, бр. 47 от 7.06.2005г

ВАЖНО!!!!!

Ако не направим годишния си профилактичен преглед:

–           ще загубим здравноосигурителните си права за един месец през следващата година.

–           ще бъдем глобени от 50 до 100 лв, а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв.

Всяко лице над 18 г. възраст плаща здравни вноски. Здравната вноска се поема от държавата за: децата до 18 годишна възраст и след  тази възраст до завършване на средно образование редовно обучение;  студентите редовно обучение; военноинвалидите и пострадалите  при природни бедствия и аварии; безработните, които получават обезщетение за безработица; задържаните под стража или лишените от свобода; лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ СРЕЩУ ПЛАТЕНИТЕ ВНОСКИ?

 • Безплатна медицинска помощ и лечение;
 • Безплатни изследвания;
 • Безплатни или частично намалени лекарства;

Детайлно описание на пакета услуги може да бъде намерена в актуалния за годината Рамков договор, публикуван на сайта на НЗОК.

КЪДЕ ПЛАЩАМЕ ЗДРАВНИ ВНОСКИ

 • в най-близкия офис на НАП; 0 в която и да е банка чрез платежно нареждане;
 • в който и да е пощенски клон чрез пощенски запис.

КОГА ПЛАЩАМЕ ЗДРАВНИ ВНОСКИ?

Вноските за здравно осигуряване трябва да се внесат по някой от посочените методи до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

КАК ПЛАЩАМЕ ЗДРАВНИТЕ СИ ОСИГУРОВКИ?

Ако работите на трудов или граждански договор работодателят има задължението да ви удържи и преведе на съответната институция дължимите здравни осигуровки.

Ако сте безработен и не получавате обезщетение за безработица:

 • по банков път -вноската се заплаща чрез вносна бележка;
 • чрез пощенски запис.

КАК ДА ПРОВЕРИМ ЗДРАВНИЯ СИ СТАТУС?

Информация за платените или дължими здравни вноски може да получите:

 • на интернет сайт: www.nap.bg;
 • на телефон 0700 11 700;
 • на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП ;

КАК ДА ВЪЗСТАНОВИМ ЗДРАВНИТЕ СИ ПРАВА?

Възстановяването на здравноосигурителните права става автоматично при условие, че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски.

Ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски, но все още не е отразено в системата, а трябва да постъпите спешно в болнично заведение. Тогава можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да ви бъде издаден този документ трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.

КОЛКО ПЛАЩАМЕ ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ?

„Здравноосигурителна вноска“ е сумата, която физическо или юридическо лице внася за задължително здравно осигуряване, образувана като процент върху осигурителния доход, определен в ЗЗО.

Размерът на здравноосигурителната вноска се определя като процент от дохода, върху който се дължат вноските. Той се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК.  За 2019 г. е 8%.

За 2019 г. разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40, както следва:

 • 3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;
 • 4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер 8 на сто за 2019 г.

 Безработни, които не получават обезщетение за безработица плащат здравна вноска върху половината от минималния осигурителен доход за годината.

Ако превеждате осигуровките по банков път извън офис на НАП или чрез пощенски запис дължите и такси на съответната банка или на Български пощи.

ВНИМАНИЕ!!!

Ако не сте внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца здравните ви права се прекъсват и трябва да заплащате пълната такса за оказаната ви медицинска помощ.

КОЙ ИМА ПРАВО НА БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ?

Всички здравноосигурени граждани имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

КОЙ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ?

Безплатна медицинска помощ в рамките на националното здравно осигуряваме можем да получим от лекари, лечебни заведения и аптеки, които имат сключен договор с НЗОК.

КАКВО МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА ЛЕЧЕНИЕТО?

 • достъпна и качествена здравна помощ;
 • първична извънболнична медицинска помощ;
 • специализирана извънболнична медицинска помощ;
 • медико-диагностични изследвания;
 • високоспециализирани медицински дейности;
 • дентална помощ;
 • болнична помощ;
 • лекарства за домашно лечение.

КЪДЕ ПОЛУЧАВАМЕ ЛЕЧЕНИЕ?

В България:

 • Спешна помощ – трябва да се търси само при животозастрашаващи състояния /като при катастрофа или инфаркт/. Предоставя се от телефон 112 или най-близкия център за спешна помощ;
 • Неотложна помощ – при всички неживотозастрашаващи състояния
 • Медицинска помощ оказва личния лекар, или дежурен лекар, посочен ни от личния лекар. За информация относно разположението на дежурните кабинети попитайте личния лекар при следващото ви посещение.
 • Болнично лечение -назначава се от личния лекар по негова преценка или преценка на специалист и се осъществява в рамките на специализирани заведения сключили договор с НЗОК;
 • Домашно лечение -назначава се от личния лекар и се осъществява в дома на пациента;

В Европейския съюз:

 • Спешна и неотложна помощ може да бъде получена чрез обаждане на безплатен телефон за спешни повиквания 112;
 • Болнично лечение -само при назначаване от местен лекар или при изрично препращане от българска здравна институция;

КОГА ПОЛУЧАВАМЕ ЛЕЧЕНИЕ?

 • Когато сме болни и личният лекар или друг специалист прецени, че се нуждаем от специализирано лечение;
 • Веднъж годишно в удобно за нас време трябвам да преминем профилактичен медицински и профилактичен зъболекарски преглед;
 • Когато изпаднем в животозастрашаващо състояние, изискващо неотложна лекарска намеса.

КАК ДА ПОЛУЧИМ БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ?

В България:

За да получим дентално лечение -Здравноосигурените лица могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, подписал договор със здравната каса, без оглед на адресната регистрация.

За да получите лечение е достатъчно да посетите заболекар с договор към НЗОК с личната си здравноосигурителна книжка.

За да получим медицинско лечение:

 • За да получим лечение в неживотозастрашаващи ситуации, трябва да посетим личния лекар, който предоставя направление за нужното лечение от други специалисти или рецепта за нужните лекарства.
 • За да пол учим лечение в животозастрашаващите ситуации трябва да позвъним на тел.112 или да посетим най-близката спешна помощ.

В Европейския съюз:

 • За да получим лечение в животозастрашаващите ситуации трябва да позвъним на тел.112 или да посетим най-близката спешна помощ. За да получим безплатно или частично безплатно лечение трябва да носим Европейската си здравна карта.

 

КАК ДА ПОЛУЧИМ ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА КАРТА?

За издаване на ЕЗОК здравноосигурените лица подават в дистрибуторските пунктове на фирма Консорциум „КИМ-2000 – ДЕМАКС – ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“, следните документи в регионалния офис на фирмата (по местоживеене на осигуреното лице):

 • заявление по образец (получава се в офис на фирмата, с цена 0.12 лв.
 • лична карта
 • актуална цветна снимка – паспортен формат 44х35 мм.
 • копие от „Удостоверение за настоящ адрес“ издадено от общината на чиято територия пребиваваме (когато заявителят желае да подаде заявление в населено място различно от това по лична карта);
 • копие от решение на ТЕЛК (в случай, че заявителя има група инвалидност).
 • За лицата до 14-годишна възраст се прилагат допълнително:
 • копие от акта за раждане и копие от международния паспорт на детето
 • копие от документа за самоличност на родителя.
 • Срокът за издаване на картата е 15 дни. Информация за адресите на бюрата, в които може да се подадат документи : http://www.ezok.bg или на телефон *8000

 

КАК ДА СЕ ОПЛАЧЕМ, АКО ПРАВАТА НИ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ СА НАРУШЕНИ?

При нарушаване на правата на задължително здравноосигурените лица, свързани с оказаната медицинска и дентална помощ от лекари, лекари по дентална медицина или лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, гражданите имат право да подават писмени жалби до Директора на РЗК или до РЦЗ по местоживеене.

Контролните органи извършват проверка и уведомяват жалбоподавателя за резултатите.

За консултации и сигнали здравноосигурените граждани могат -да посетят приемните на РЗОК по местоживеене;

–           да се обадят на телефоните за информация в отделите за работа с граждани на РЗОК;

–           да посетят приемната на НЗОК (София 1407, ул. „Кричим“ № 1)

или да се обадят в Здравноинформационния център на НЗОК на тел. 0800 14 800.

 

КОЛКО ПЛАЩАМЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ?

В България:

Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 2,90 лв. при посещението на всеки специалист.

За всеки ден болнично лечение здравноосигурените лица заплащат за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, сума в размер 5,80 лв. на ден.

Всеки пациент доплаща определени такси за получените болнични и извънболнични услуги, като техния размер се променя ежегодно и може да бъде консултиран на рецепцията на всяко медицинско заведение.

В Европейския съюз:

Пациентите заплащат потребителска такса в размер, определен от националния здравносигурителен институт на всяка от страните, както и определени такси за получените болнични и звънболнични услуги. Информация относно таксите във всяка от страните може да получим от съответната институция.

ВНИМАНИЕ!!!

 • Право на безплатно или частично безплатно лечение имат само здравноосигурените лица!
 • Право на Европейска здравна карта имат само здравноосигурените лица!

ПРЕВЕНЦИЯ

Кой трябва да се пази?

Всички! Никой не е защитен от заболяване от посочените в раздела болести. Особено застрашени са хора, които водят безразборен полов живот без презерватив или употребяват наркотици.

Какво означава?

 • Ваксина -биологичен препарат, който усилва способността на имунната система да противодейства на определено заболяване, като ни предпазва от евентуално заразяване. 0 ХИВ -вирус, който причинява СПИН;
 • СПИН /“Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност“/ -крайната фаза от развитието на ХИВ-инфекцията, при която имунната система е увредена дотолкова, че не може да се пребори с определени заболявания, с които здравият човешки организъм се справя успешно. Смъртоносен е!
 • Полово предавани болести -голяма група инфекциозни заболявания, които засягат пикочно-половата система и се предават от човек на човек, най-често при сексуален контакт. Наричат се още венерически болести;
 • Хепатит -заболяване на черния дроб, причинено от вирус. Води до сериозни чернодробни увреждания, включително чернодробна недостатъчност и рак на черния дроб.

КЪДЕ МОЖЕМ ДА СЕ ВАКСИНИРАМЕ?

 • Задължителните и профилактични ваксини се поставят от личния лекар

КЪДЕ МОЖЕМ ДА СЕ ИНФОРМИРАМЕ ИЛИ ВАКСИНИРАМЕ ЗА ХИВ/СПИН?

Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС} ИЛИ НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ 0700 130 40.

КЪДЕ МОЖЕМ ДА СЕ ИНФОРМИРАМЕ И ИЗСЛЕДВАМЕ ЗА ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ?

При личния лекар, или при специалист, към който ни е насочил личният лекар

Къде можем да се информираме и изследваме за хепатит? – на национална телефонна линия 0700 10 515 или при личния лекар

КОГА ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАМЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ?

Трябва винаги да предприемаме мерки за най-опасните и разпространени болести

Задължително:

 • при сексуални контакти, вкл. орален секс, без значение пола на партньора
 • ако нашият партньор е доказано болен;
 • при употреба на или наркотици;
 • при обитаване или посещение на места с н иска хигиена;
 • ако работата ни налага досег с кръв или кръвни продукти.

КОГА ТРЯБВА ДА С Е ИЗСЛЕДВАМЕ?

При всяко съмнение, че може да сме заразени, защото лечението на заболяванията в ранен стадий е по-ефективно!

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ВАКСИНИРАМЕ?

В България има изготвен имунизационен календар за възрастта, на която трябва да бъдат поставени задължителни ваксини. Задължителни ваксини трябва да бъдат поставени: през първите 24 часа след раждането, от 48-ия час след раждането, първи месец, втори месец, трети месец, четвърти месец, шести месец, седми месец, дванадесети месец, тринадесети месец, шестнадесети месец, шест години, седем години, единадесет години, дванадесет години, седемнадесет години, от 25-ата година през 10 години .

КАК ДА С Е ПРЕДПАЗИМ ОТ

 • ХИВ/СПИН – Вирусът се предава по кръвен път и чрез половите секрети. За да се предпазим трябва да използваме ПРЕЗРЕВАТИВ при всеки сексуален контакт. Никога да не използваме спринцовки и самобръсначки, употребявани от друг!
 • Полово предавани болести – предават се чрез половите секрети. Единственият начин да се предпазим е да използваме ПРЕЗРЕВАТИВ при всеки сексуален контакт, включително при орален секс.
 • Хепатит -Хепатит А се предава по фекално-орален път. За да се предпазим трябва да поддържаме висока лична хигиена -да си мием ръцете преди всяко хранене. Хепатит Б се предава по кръвен път. За да се предпазим трябва да използваме ПРЕЗРЕВАТИВ при всеки сексуален контакт. Никога да не използваме спринцовки и самобръсначки, употребявани от друг!

КОЛКО ПЛАЩАМЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЕ НА ХИВ/СПИН?

ИЗСЛЕДВАНИЯТА СА НАПУЛНО БЕЗПЛАТНИ В Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС}. Лечението но болните от ХИВ/СПИН, които са здравноосигурени се поема от НЗОК.

КОЛКО ПЛАЩАМЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХЕПАТИТ?

– Изследванията за хепатит се назначават от личния лекар, породи което заплащаме потребителска такса в размер но 1 % от минималната работна заплата за страната и такса за вземане на материал за биохимични-изследвания /кръв и урина/в размер на 2 лв.

КОЛКО ГОЛЯМ Е РИСКЪТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ?

– Огромен, защото всички заболявания са без симптоми в началните си стадии, о всеки път, когато не се пазим залагаме живота си и този на настоящите ни и бъдещите сексуални партньори!

КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА ДА С Е ИЗСЛЕДВАМЕ? ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО СМЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК

ВНИМАНИЕ!

В България има задължителни имунизации.

Ако не отидем да ни ваксинират или не заведем детето си при личния лекар, за да му бъдат направени задължителните имунизации ще бъдем санкционирани

с глоба от 50 до 100 лв. При повторно

извършване на нарушението глобата е от l 00 ДО 200 ЛВ.

Болестите ХИВ/СПИН и Хепатит Б и С са смъртоносни, голяма част от полово предаваните болести водят до безплодие.

Вашият коментар

Close Menu