Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

През времето, когато не работим, поради прекратен трудов договор ние получаваме парично подпомагане от държавата.

КОЙ има право на обезщетение за безработица?

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

 • имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
 • нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;
 • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

КАКВО Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

 Месечна парична помощ за лица останали без работа, предоставяна от Държавата за определен период и в определен размер.


КЪДЕ ТРЯБВА ДЕ СЕ РЕГИСТРИРАМЕ?

 • Дирекция „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес ;
 • Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) по постоянен или настоящ адрес.

  КОГА ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАМЕ?

В срок от 7 работни дни от последното прекратяване на осигуряването, трябва да се  регистрирате в Бюрото по труда  и в срок от 3 месеца – в НОИ.


КОГА СЕ ИЗПЛАЩАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА?

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат.


КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМЕ?

Желаещият да получава обезщетение за безработица трябва да:

 • се регистрира в дирекция „Бюро по труда“, като подаде следните документи:

–           заявление-декларация

–           документ за самоличност;

–           документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;

–           документи за придобито образование и/или квалификация;

–           документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;

–           решение на решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия -за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;

–           документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране

Други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства;

– въпросник, позволяващ да се изведат причините за регистрация и да се прецизират конкретни мерки и услуги, с които да се постигне трудовата им реализация.

 • се регистрира в териториално поделение на НОИ, като подаде следните документи:

– Документ за регистрация в съответното ТП на АЗ като безработен/а/;

– Декларация, че не се упражнява дейност – основание за задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

– Акт за прекратяване на правоотношението;

– Документ/и/, удостоверяващ/и/ общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна /за справка/;

– Справка-декларация за размера на осигурителния доход преди прекратяване на правоотношението – издава се от счетоводството на бившия работодател;


КОЛКО Е РАЗМЕРЪТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО?

Месечният размер на обезщетението се изчислява като дневното парично обезщетение се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.


КОЛКО МЕСЕЦА ПОЛУЧАВАМЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?

Периода, за който се получава обезщетение за безработица се определя в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, както следва:

–           до 3 години осигурителен стаж – 4 месеца;

–           от 3 до 5 години осигурителен стаж – 6 месеца;

–           от 5 до 1 О години осигурителен стаж – 8 месеца;

–           от 1 О до 15 години осигурителен стаж – 9 месеца;

–           от 15 до 20 години осигурителен стаж -10 месеца;

–           от 20 до 25 години осигурителен стаж-11 месеца;

–           над 25 години осигурителен стаж -12 месеца;


ВНИМАНИЕ!!!

Безработните лица са длъжни:

 • да уведомят дирекцията „Бюро по труда“ при промяна на адреса или декларирания статус при регистрацията си, в срок от 7 календарни дни от промяната;
 • да спазват предварително определения график за посещение на дирекцията „Бюро по труда“ за поддържане на регистрацията;
 • да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия и срокове, включени в плана за действие;
 • да се явят при повикване с писмена покана от дирекцията „Бюро по труда“ на посочените дата и час или в срок 3 работни дни след тази дата;
 • да не отказват предложената им от дирекцията „Бюро по труда“ подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация, включване в програми и мерки за заетост, да не прекратяват участието си в курс.

Вашият коментар

Close Menu