Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Отпуск по болест ползваме, когато сме болни и не можем да работим за кратък период от време. Трябва да имаме лична банкова сметка в банка, за да можем да получаваме различните видове обезщетения!

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ/БОЛНИЧНИ/?

Лица, заплащали социални осигуровки за общо заболяване и майчинство, с най-малко 6 месеца осигурителен стаж. Тези осигуровки се удържат автоматично от работодателя при плащане на заплата по трудов договор. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

КАКВО Е ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ?

Временната нетрудоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може да работи поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; лечение в санаториум; належащ медицински преглед или изследване; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен  или на член от семейството под карантина; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

КАКВО Е БОЛНИЧЕН ЛИСТ?

Болничният лист е документ, който доказва временната нетрудоспособност.

КЪДЕ ПОЛУЧАВАМЕ БОЛНИЧЕН ЛИСТ?

 • При личните лекари или лекуващите лекари(зъболекари);
 • При лекарите от центровете за спешна медицинска помощ само при живото застрашаващи ситуации;
 • В лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота.


КЪДЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИМ БОЛНИЧНИЯ ЛИСТ?

Болничният лист трябва да предадем на работодателя при първа възможност, а той има задължението да го декларира.

Ако за първи път получаваме обезщетение, то трябва:

 • Да предадем на работодателя си Удостоверение за банкова сметка, което се получава от банката1 в която се намира личната ни банкова сметка;
 • Да попълним и предадем на работодателя си декларация за банкова сметка

Може да се приложи и образец на документ.

КОГА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВАМЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ?

 • При заболяване – по преценка на личния лекар или специалист, при който ни е изпратил личния лекар;
 • В карантина или отстраняване от работа по предписание на здравни органи;
 • При гледане на болен член на семейството.

ДАЛИ СЕ НУЖДАЕМ ОТ БОЛНИЧЕН ПРЕЦЕНЯВА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР!

КАК ДА ДОКУМЕНТИРАМЕ СВОЯТА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ?

Временната нетрудоспособност се документира единствено и само с издаването на болничен лист по образец. Такъв се издава само след подробен медицински преглед от личния лекар или специалист, към който той ни изпраща.

КАК ПОЛУЧАВАМЕ ПОЛАГАЩОТО НИ СЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?

Паричните обезщетения за временна нетрудоспособност, трудоустрояване, се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт /НОИ/ на осигурените лица по банков път на декларирана от тях лична банкова сметка.

КАК ДА ПОСТЪПИМ АКО ВРЕМЕННАТА НИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТ СТАНЕ ПОСТОЯННА?

Това може да се случи при заболявания, които водят до инвалидизация. Инвалидността е загубена напълно или частично, завинаги или за продължителен период работоспособност. Инвалидността се установява със заключение на ТЕЛК/НЕЛК, което определя процента загуба на работоспособността и общото заболяване, което е предизвикало инвалидността. Ако комисията присъди:

 • Намалена трудоспособност от 50 до 70 %;
 • Намалена трудоспособност от 70,99 до 90 %;
 • Намалена трудоспособност над 90,99%;

то имаме право да се пенсионираме по инвалидност.

КОЛКО ЩЕ ПОЛУЧАВАМЕ?

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер на 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест- в размер на 90 на сто от средно дневното брутно трудово възнаграждение или средно дневния осигурителен доход, върху които са внесени или са дължими осигурителни вноски за периода от последните 18 календарни месеца.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ПАЛУЧАВАМЕ ОБЗЩЕТЕНИЕ?

Паричното обезщетение за временна нетрудоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

ВНИМАНИЕ!!!

Право на обезщетение за временна нетрудоспособност/болнични/ имат само хора, които поне 6 месеца са заплащали социални осигуровки за общо заболяване и майчинство!

Парично обезщетение за временна нетрудоспособност НЕ се изплаща на осигурени лица, които:

 • Умишлено увреждат здравето си с цел да получават отпуск или обезщетение;
 • Нарушават режима, определен от здравните органи;
 • Са станали неработоспособни поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващи средства без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства;
 • Са станали неработоспособни поради хулигански и други техни противообществени прояви, установени по съответния ред.

Вашият коментар

Close Menu