Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
ПОМОЩИ

ПОМОЩИ

Помощите осигуряват възможност на най-бедните хора да оцеляват, а на хората изпаднали в затруднение – да го преодолеят.

КОЙ ИМА ПРАВО НА ПОМОЩИ?

 Социално слаби и др. хора, които не могат да се издържат сами от доходите си или имуществото си и не могат да бъдат издържани от близките си и имат доход по-нисък от определения за страната социален минимум като: деца и възрастни хора с физически или умствени увреждания; деца без родители или с един родител, без дом; бременни и родилки;

КОЙ НЯМА ПРАВО НА ПОМОЩИ?

 • Лица, регистрирани като еднолични търговци или собственици на капитал на търговско дружество;
 • Лица, които имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството е повече от 500 лв.;
 • Собственици на движима или недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайното потребление на лицето или семейството;
 • Лица, които имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължението за издръжка и/или гледане;
 • Лица, които са продали жилищен или вилен имот и/ или идеални части от тях през последните 5 години;
 • Лица, прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
 • Безработни лица, са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ по-малко от 6 месеца.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ?

 Това са месечни или еднократни помощи в пари и/или натура, които се предоставят на лицата, които нямат друга възможност за самоиздръжка и помощ.


КАКВИ ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ИМА?

 • Целева социална помощ за издаване на лична карта – еднократна помощ до размера на таксите за изработка на лична карта;
 • Целева помощ за ползване на междуселищен автобусен или железопътен транспорт –годишна помощ за лица с трайни увреждания над 71 %, деца до 16-години в риск и многодетни майки;
 • Целева помощ за отопление –предоставя се в натура в зависимост от вида на ползваното отопление;

 

КАКВИ ВИДОВЕ СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ИМА?

 • Еднократна помощ при бременност – отпуска се на неосигурени бременни или такива с недостатъчен осигурителен стаж. Помощта е в размер на 150 лева за 2019 година. Тя се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. За да получите тази помощ, трябва да подадете заявление заедно с необходимите документи, в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката. Ще получите сумата през следващия месец.;
 • Еднократна помощ при раждане – тази помощ не зависи от дохода на семейството и е в размер на 250 лв. за първо, 600 лв. за второ и по 200 лв. за всяко следващо дете. При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от вас живи деца. Помощите се изплащат само ако детето не е настанено за отглеждане извън семейството съгласно Закона за закрила на детето. Ако родите близнаци, помощта е в размер на 600 лева за всяко дете. Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци за 2018 г. е 1200 лв за всяко дете-близнак.
 • Еднократна помощ за отглеждане на дете до една година от майка/осиновителка студентка, учеща в редовна форма на обучение, в размер от 2280лв. за 2018 г. Размерът на еднократната помощ при осиновяване на детее 250 лв. за 2018 г. Размерът на помощта не може да бъде по-висока от размерът на еднократната помощ за раждане на първо дете. При осиновяване на дете от родители, помощта се иска само от единия от тях.
 • Детски надбавки- предоставят се на родителите на деца, които посещават редовно училище до завършване на средното им образование, но не повече от 20-годишна възраст. Надбавките са в размер на 35 лв.;
 • Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година – отпускат се на неосигурена майка, която отглежда детето си и са в размер на 100 лв. В случаите, когато на детето са установени трайни увреждания, тази помощ се предоставя на майката до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода.
 • Целеви помощи за ученици- На семействата, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път, се отпуска еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Помощта се отпуска при условие, че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв. Предоставя се в пари и/или под формата на социални инвестиции – дрехи, учебници и др.

 
КЪДЕ ПОЛУЧАВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ?

 • Дирекция „Социално подпомагане“;
 • Агенцията за социално подпомагане на горещ телефон (02) 935 05 50;
 • Съюз на инвалидите в България, когато се отнася до лице с увреждания.

 
КОГА ПОЛУЧАВАМЕ СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ?

 Социалните помощи се предоставят съобразно вида на получаваната помощ. За конкретна информация може да се обърнем към най-близката дирекция ,,Социално подпомагане“ или да позвъним на горещия телефон на Агенцията за социално подпомагане – (02) 935 05 50.


КАК ДА ПОДАДЕМ ДОКУМЕНТИ ЗА С СОЦИАЛНА ПОМОЩ?

 Документите за получаване на социална помощ зависят от причините, поради които се нуждаем от такава. За да разберем какви документи са ни нужни и как да ги подадем, може да се обърнем към най-близката дирекция „Социално подпомагане“ или да позвъним на или на горещия телефон на Агенцията за социално подпомагане -(02) 935 05 50.


КОЛКО ПОЛУЧАВАМЕ?

 Размерът на социалните помощи зависи от причината, поради която се получават. Информация за размера на помощта може да получим в най- близката дирекция „Социално подпомагане“ или на горещия телефон на Агенцията за социално подпомагане – (02) 935 05 50.


ВНИМАНИЕ!!!

 • Всички, които получават месечни социални помощи трябва да полагат обществено-полезен труд по 4 часа на ден, 14 дни в месеца.
 • За еднократен отказ да с е положи обществено-полезен труд лицето с е наказва със спиране на помощта за два месеца, а ако откаже още веднъж, изплащането с е спира за срок от 2 години.
 • Лицата, недобросъвестно получили социални помощи, се лишават от тези помощи за срок до две години.
 • Лицата, не използвали по предназначение целевите помощи за отопление, се лишават от правото да ползват такава и през следващия отоплителен сезон.
 • Детските надбавки на родители, чиито деца не посещават редовно учебните занятия, се спират!
 • Молбата за социална помощ с е подава с а м о веднъж в рамките на една календарна година.

Вашият коментар

Close Menu