Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Постигнати Резултати по проекта София Добрева – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

Проект

„ За по-добър живот в община Ракитово“

Проектът е с основна цел да подпомогне децата с ромски произход в детската градина да постигнат по-лесно социална реализация, за устойчиви и реални резултати в образователната интеграция.

Основните дейности по проекта са насочени към: „Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин“ „Клубове по интереси за всички деца.

Дейност 1: „Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин“. Цел на дейността е децата да получат необходимите езикови познания и подготовка за успешен старт в училище. Чрез включването им в тази дейност децата билингви обогатяват речниковият си запас от думи, развиват своята наблюдателност и способност да достигнат до определени изводи и умозаключения. Чрез езиковото обучение по български език се усъвършенстват уменията на децата:

 • Да се ориентират в комуникативна ситуация и развият своята устна реч
 • Да правят адекватен избор на изразни средства
 • Да участват в диалог
 • Да изразяват собствено мнение
 • Да преразказват художествен текст
 • Да използват адекватни словесни средства и речеви фрази

 

Темите, задачите, методите и похватите на работа в мултикултурна среда са съобразени с възрастовите, психо-физически особености на децата билингви, с техните интереси и потребности. Основният подход на работа е игровият, защото играта е основна дейност в детската градина. При поставяне и реализацията на конкретни задачи в процеса на играта, децата непринудено усвояват езиковата информация, тя улеснява възприемането и осмислянето на езиковите понятия. Чрез различните видове игри -дидактични, игри-драматизации и други, децата обогатяват своята речева памет, по-лесно овладяват книжовния български език. Те по-лесно се социализират, когато разбират и бъдат разбирани.

В работата си с децата съм използвала различни материали предоставени по проекта, които са интересни и занимателни за тях. Те обогатяват материалната база на детската градина като се използват не само от децата с ромски произход, но и всички останали.

Дейност 6: Клуб „Обичам те, роден край“

Целта на клуба е децата да се запознаят със забележителностите на родния край, с националните и културни ценности, обичаи и традиции. У децата се възпитава любов към родния край и родината.

Заниманията в клуба спомагат за насърчаване на общуването между децата и съвместни изяви на различните етноси. Също така спомагат за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в мултикултурна среда.

Децата:

 • Разпознават битова и празнична среда и норми на поведение според своята етническа принадлежност
 • Назовават официални и национални празници, местни обичаи и традиции
 • Познават забележителностите на родния град и околността
 • Познават националните символи, герои и исторически обекти

  Старши учител София Добрева

  Детска градина „Малина Тодорова“

Вашият коментар

Close Menu