Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Постигнати Резултати по проекта Юлия Рабчина – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

Благодарение на проекта ,,ЗА ПО-ДОЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО’’, който стартира 2019 г., ние учителите и децата в ДГ ,,МалинаТодорова” – гр. Ракитово имаме възможност да работим  с богатия набор от материали, които ни бяха предоставени от проекта. Педагогическите ситуации са много по интересни, забавни и достъпни за децата билингви,а и  за всички деца. Празниците ни са много по цветни,забавни и изпълнени с много приятни емоции,когато децата са облечени в красивите костюми от проекта.

В работата си използвам материали от проекта: мултимедиен проектор, компютър, презентации, детски филмчета, музикален плеър, кукли-петрушки, параван, костюми на приказни герои, пъзели, детски карти и др.

Смятам,че чрез участието ми в този проект ще допринеса за по-доброто овладяване на  българския език от децата билингви в гр.,,МИКИ МАУС” ДГ,,Малина Тодорова” – гр. Ракитово.

ПРОЕКТ „ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО“

‘’ДА УЧИШ ДЕЦА БИЛИНГВИ Е ПРОСТО ДА УЧИШ ДЕЦА,НО В ТОЗИ СЛУЧАЙ УЧИТЕЛЯТ ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЗАДАЧА ДА НАКАРА ДЕЦАТА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ПРИЕМАНИ,ЗНАЧИМИ И СВОБОДНИ.’’

Целта на приложената практика в детската градина е да се осигури образователна среда за самоутвърждаване с оглед стабилизиране индивидуалния статус на децата-билингви в групата. Работим за изграждане на ангажираност и постигане на социална справедливост, овладяване на книжовни форми на българския език, на умения и компетенции за успешно участие в речево общуване, реализирано чрез различни комуникативни форми.Създаване на положителна атмосфера за общуване и сътрудничество с децата-билинги. Практически дейности за ефективно обучение с децата и родителите на децата.

Технологията  на подготовката за приобщаването на децата-билингви включва: организиране на педагогическите ситуации, обслужващи целенасочените  действията на децата с асиметричен билингвизъм; проучване на обучителните трудности на децата, чийто език не е майчин; поставяне на децата в интегрираща среда, недопускаща разделение на езиков, етнокултурен или друг признак и диференцирана работа, позволяваща разгръщане процеса на разбиране и приемане на различността; искане за съгласието на родителя на детето; план-график за организиране и провеждане на обучението по български език; осигуряване на ресурс и консумативи за реализиране на практиката;

С  въздействието и устойчивостта на проведената практика доказваме тезата за необходимостта от овладяването на български език от децата от етническите малцинства и тяхната социализация: Дългосрочната ефективност от проведената практика осигурява мултиплициращ ефект на децата в няколко посоки: Равен старт на децата. Превенция за ранно отпадане от училище. Повишената квалификация на учителите е обективна необходимост, за да се подобри качеството на учебния процес за постигне на по-високи резултати в образованието на децата. Изградените нови умения и навици на учителите за толерантно и равнопоставено общуване с „различните” подпомага успешната социализация на децата  от друг етнос. Постигнатата ефективност оказва устойчивост в промяна на социално-психологическия климат и атмосферата в ДГ и утвърждаването на диалога и разбирането, взаимното уважение и толерантността като норма в общуването между децата от различен етнически произход, между учители и деца, деца-деца, учители и родители, семейство-общество. Успехът в социализацията на децата и приобщаването към ДГ осигурява достъпа им до качественото образование, напредъка в усвояването на учебния материал, стимулиране на свободната изява на мнения и творчески възможности на обхванатите деца. Без този процес е невъзможно разгръщането на потенциала на всяко дете, изравняването на възможностите за развитие и личностно израстване на децата от изключените групи и общности в неравностойно положение.

Основна сграда 1-ва група ’’Мики Маус’’,

клуб ’’Занаяти’’-Дейност 6

Занаятчийските дейности винаги са хит сред децата независимо от възрастта им, а изкуствата и занаятите за деца не трябва да бъдат сложни-всъщност, колкото по-просто, толкова по-добре. Учителят е техният водач – той ги провокира, насърчава, окуражава, възпитава любов към знанието и смелост да разгръщат въображението си. Едно необичайно приобщаване към традициите и древните занаяти в нашата страна се оказа голямо предизвикателство както за децата, така и за мен. Учителят е ум и сърце –  да бъдеш учител е призвание, което се състои от огромна доза талант и голяма доза знание и комуникативни умения. За мен преподаването е своеобразно пътуване и общуване, в което децата търсят и откриват отговори на много въпроси, като едновременно с това опознават себе си. Децата много обичат да празнуват. Всеки възрастен човек грижливо пази спомени от детството, в които е очаквал, преживявал и споделял празничните мигове, така и аз исках да споделя, да покажа и да приобщя децата в моята група на възраст 4 – 5 год. към традициите и обичаите по време на празниците. Планирах и проведох дейности, в които се включиха и родителите. Така успях и да осъществя връзката дете  – родител – учител.

През месец октомври 2019 г., децата от група ’’Мики Маус’’ с много песни, стихове и настроение изпратиха ’’Златната Есен’’.

През месец декември 2019 г. започнахме  подготовка за Коледа. В „Коледна работилничка“ заедно с децата направихме коледни играчки, с които пък украсихме елхата. Изработиха се Коледни картички, сурвачки направени с много труд и емоции.

В „Мартенска работилчничка“ отново  заедно с децата изработихме мартенички и картички.

Децата се запознаха със стар, но не толкова забравен занаят тъкачество и изработихме красиви черги, благодарение на материалите предоставени ни от проекта ’’ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО’’. Те успяха да се докоснат и да видят необходимите уреди за този занаят. Децата бяха много развълнувани и въодушевени и много се забавляваха.

В детската градина не може без приятели и с децата си изработихме гривни на приятелството.

Вярвам, че съм успяла с една малка частица да приобщя децата в моята група към традициите и обичаите в нашата страна, защото традициите трябва да се пазят такива, каквито са.

Юлия Рабчина-

учител в ДГ ’’Малина Тодорова’’ – гр. Ракитово

група ‘’МИКИ МАУС’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Close Menu