Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Постигнати Резултати по проекта Мариана Копишева – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

Проект № BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C02 „За по-добър живот в община Ракитово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейските структурни и инвестиционни фондове

по Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин“

В Дейност 1 са включени само деца от малцинствените етнически групи, които се определят като билингви с доминиращ майчин език или билингви, слабовладеещи български изик.

   През периода от началото на проекта до момента децата:

  • обогатяват своята устна реч, усвояват значението на думите, придобиват и развиват уменията си за водене на диалог и участие в него на български език;
  • затвърждават и развиват уменията си за конструиране на кратко просто и сложно съставно изречение по образец;

– затвърждават и усъвършенстват уменията си за използване на сегашно, минало свършено и просто бъдеще време;

  • усъвършенстват уменията си за употреба на единствено и множествено число на същ. нар. име;
  • усъвършенстват уменията си за кратък разказ и съчинение по картина, преразказ на позната приказка, като спазват последователността на действията;
  • усъвършенстват фонематичното си възприятие като предпоставка за осъзнаване смислоразличителната роля на звуковете в българския език и уменията за звукопроизнасяне и интонационно оформление на речта в съответствие с особеностите на българския език;
  • затвърждават уменията си за изказване на свързана и граматически правилна реч на български език.

С цел да се преодолеят проблемите на децата, свързани със затруднения при изразяване на български език и да се подпомогне по-лесната им социализация при постъпването им в първи клас, аз продължавам да работя за преодоляване на пропуските в езика, свързани с овладяване и прилагане на книжовните форми на бълг. език в процеса на ежедневно общуване; обогатяване на детския речник чрез преразкази на литературни творби; подпомагане използването на точна употреба на думите в процеса на комуникация; развитие на свързаната реч на детето и осъществяване на подготовка за четене и писане.

Децата показват своите постижения в овладяването на българския език в открити моменти и тържества като „В света на приказките“, „8-ми март-денят на мама“, „Празник на буквите“, „Довиждане детска градина, здравей първи клас“ и др. пред своите родители.

ЗА ДЕЙНОСТ № 6 СЪЗДАВАНЕ НА КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ОБЩУВАНЕТО, СЪВМЕСТНИТЕ ИЗЯВИ И РАЗВИВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ – Клуб „Уча и играя“

целта беше създаване на благоприятни условия за физическо, интелектуално и социално-нравствено развитие на децата. Подборът на разнообразни форми на занимания със спорт в детската градина даде положителни резултати и мотивира подрастващите за самостоятелна спортна дейност. Предучилищното възпитание, чрез формите на физическата култура и заниманията със спорт при добра организация осигуряват укрепване и закаляване на децата, повишаване на устойчивостта на детския организъм към заболявания и са източник на сила и енергия, така необходими за естественото им развитие.

Вашият коментар

Close Menu