Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Социалните услуги, предназначени за хора в нужда, се предлагат в специализирани институции и в общността от регистрирани доставчици.


КОЙ ИМА ПРАВО ДА ПОЛЗВА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ?

Предоставянето на социални услуги се предоставя чрез предоставянето на услуги в общността:

 • Деца и възрастни хора с физически или умствени увреждания.
 • Деца в риск /без родители, без дом, с отклоняващо се поведение и др./.
 • Деца и жени, жертви на насилие или трафик.
 • Възрастни хора, които не могат да се грижат за себе си.
 • Бездомни хора, социално слаби и др.


КОЙ ИМА ПРАВО ДА ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ?

 Общините, държавата и доставчици на социални услуги, регистрирани в Държавна агенция за закрила на детето / ДАЗД/ и Агенцията за социално подпомагане / АСП/.


КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ?

 • Подкрепа и съдействие;
 • Консултации;
 • Психологична и правна помощ;
 • Обучение;
 • Рехабилитация;
 • Помощ в домакинството;
 • Грижи за болен член от семейството;
 • Настаняване в дневен център, защитено жилище, приемно семейство, дом и др.;
 • Подкрепа за реинтеграция;
 • Осигуряване на храна и жилище.


КЪДЕ ПОЛУЧАВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ?

 • Дирекция „Социално подпомагане“;
 • Бюра за социална закрила по райони;
 • Отдел „Закрила на детето“;
 • В кметствата по местоживеене;
 • В здравни заведения и др.


КОГА МОЖЕ ДА ЗАЯВИМ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА?

Социалните услуги се предоставят съобразно нуждите, желанието и личният избор на човека.

Можете да заявите желание за ползване на услуги по всяко време, ако:

 • имате такава нужда и отговаряте на необходимите условия;
 • когато такава услуга се предоставя във вашето населено място.


КАК ДА С Е ВКЛЮЧИМ В СОЦИАЛНА УСЛУГА?

Желаещият трябва да подаде молба и други изисквани документи до доставчика на социалната услуга /Това може да е директора на „Социално подпомагане“, кмета или управителя на организацията, предоставяща социалната услуга/. Ако клиентът е дете молбата се подава от родител или настойник. Ако клиентът е възрастен, но не може сам да подаде молбата – от близките.


КОЛКО ПЛАЩАМЕ ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА?

 Някои социални услуги са напълно безплатни. За други социални услуги се заплащат определени такси от лицата, които ги ползват. Информация за таксите може да се получи от доставчика на услугите.

 • Таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет.
 • Таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по Закона за местните данъци и такси или по решение на Общински съвет.
 • Таксите за частни услуги от физически или юридически лица – по договаряне.


ВНИМАНИЕ!!!

 Задължение на всички, които ползват социална услуга е:

 • Да се запознаят добре с правата си и услугите, които искат да ползват.
 • да проверят за възможност за ползване на повече от една социална услуга.
 • Да предоставят вярна информация и изискваните документи от доставчика на

услугата.

 • Да спазват необходимите срокове.
 • Да изпълняват задълженията си по договора за социални услуги.
 • Да съобщят при промяна в първоначалните условия и състоянието си на доставчика на услугите.

Вашият коментар

Close Menu